تازه ها - دانشگاه محقق اردبیلی
صفحه آماده است.
کتاب
پایان نامه
مقاله
مجله
منابع دیجیتالی
دیداری شنیداری
سند
تازه های کتاب
 
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
پژوهشی در مرمت شاهکارهای معماری ایران
رضازاده‌ اردبیلی، مجتبی
‏‫، ۱۴۰۰.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
مکانیک سنگ نفت
دانشگاه یزد. انتشارات
‏‫۱۴۰۱.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
حد مطلوب تغذیه ویتامین در تولید غذاهای حیوانی با کیفیت
باروئتا، ‏‫ا. سی.‏‬‏‬
‏‫، ۱۳۹۷.‬‬
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :
مکانیک کوانتومی
‏‫، ۱۴۰۲.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
علم تمرین ورزشکاران جوان (گروه‌های سنی پایه)
ب‍وم‍پ‍ا، ت‍ودور او.
‏‫، ۱۴۰۰.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
درآمدی بر دانش اجتماعی مسلمین
حسین‌زاده یزدی، مهدی
‏‫، ۱۳۹۹.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
آزمون غیرمخرب ارزیابی چوب
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ق‍ن‍ب‍ر
‏‫، ‏‫۱۳۹۶.‬‬‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
سیاست‌های محیط‌زیست مفاهیم و مبانی
جعفری، حمیدرضا
‏‫، ۱۴۰۱.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
روش‌های تکراری برای بهینه‌سازی
کلی، ‏‫سی. تی.‬
‏‫۱۴۰۱.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
اصلاح درختان میوه
دولتی‌بانه، عبدالحامد
‏‫، ۱۳۹۳.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
واکشیده و همکشیده‌شدن چوب
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ق‍ن‍ب‍ر
‏‫، ۱۳۹۱.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
رسوب‌شناسی و چینه‌شناسی
نیکلز، گری
‏‫۱۳۹۹.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
حقوق اساسی تطبیقی
پروین، خیرالله
‏‫،۱۴۰۰.‮‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
هوازدگی و نقش فرایندهای رودخانه‌ای در فرسایش خشکی‌ها
دپتریس، پدرو خوسه، ‏‫۱۹۴۳‏- م.‬
‏‫، ‏‫۱۴۰۱.‬‬